โครงการส่งเสริมความเข้าใจสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 งานสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขา เพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย การแนะนำ การเตรียมความพร้อมโดย อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กิจกรรมบรรยายมุมมองสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ที่ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย  บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด และบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด นอกจากนี้ในช่วงท้ายของโครงการยังได้มีการจัดเวทีเสวนานิสิตที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อบรรยายประสบการณ์ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาให้แก่รุ่นน้อง ประกอบด้วย นายอลังการ ศรีสมุทร ผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Central University, Taiwan นางสาวนิศารัตน์ เทียงดาห์ ผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Central University, Taiwan นายสมบูรณ์ มากเขียนไป ผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด นายพิษณุ โพคา ผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท แมกซ์ไซอัล จำกัด

[envira-gallery id=”7430″]