คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดการประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดการประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง Tamkang University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และจัดบรรยายทุนวิจัย The TEEP@AsiaPlus program ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 150208 อาคาร 15 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[envira-gallery id=”7474″]