ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับวัดพิบูลสัณหธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับวัดพิบูลสัณหธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทำขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558