ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับ Dept. of Mechatronics Engineering, and Smart Mechatronics Advances Research and Technology Institute, Kyungsung University, Korea

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับDept. of Mechatronics Engineering, and Smart Mechatronics Advances Research and Technology Institute, Kyungsung University, Korea   ทำขึ้นเมื่อวันที่ 27  ตุลาคม  พ.ศ. 2558