ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด ทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558