แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เมื่อเวลา 09.00 น. ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม รองเลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการสวัดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ เข้าแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้รับทราบความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิศวกรระหว่างวิศวกรรุ่นพี่สู่วิศวกรรุ่นน้อง ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

[envira-gallery id=”8050″]