สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ให้การต้อนรับบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชฎัฏเลย

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ให้การต้อนรับบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชฎัฏเลย ในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการปฏิบัติงาน ด้านงานพัสดุ งานการเงิน งานประกันคุณภาพ และห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ

[envira-gallery id=”8615″]