หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าตรวจรับรองหลักสูตรและห้องปฏิบัติการ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร (กว.) ประกอบด้วย รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ พร้อมด้วย ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศี รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ และนางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ เดินทางมาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ในการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ปี 2560)
โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

[envira-gallery id=”8645″]