คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลสำหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้มีคณาจารย์เข้ารับรางวัลดังกล่าว จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.ดร.สมพล สกุลหลง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star)

2. ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

3. ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

4. ผศ.ดร.อนันต์ บรรหารสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

5. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 – 13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[envira-gallery id=”8864″]