มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก