โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิวัติหลักสูตรและการสอนสู่วิศวกรรม 4.0 ก้าวที่ 2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิวัติหลักสูตรและการสอนสู่วิศวกรรม 4.0 ก้าวที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอาจารย์พัฒนาหลักสูตร การสอน และการวัดผลการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล โดยมีหัวข้อบรรยายได้แก่ การเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และการทวนสอบการเรียนรู้ของนิสิต โดย รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต ประธานกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณลิลา วุฒิวาณิชยกุล หัวหน้างานสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรบรรยาย เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Flipped Classroom โดย อ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยากรบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM โดย อ.ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” วิทยากร ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารา รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank