เข้าเยี่ยมชม และเจรจาการสร้างความร่วมมือทางวิชา(MOU) บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ก่อโชค จันทรวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา พร้อม ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อ.ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบปะ Mr.Anton Colpaert ผู้บริหาร บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้บริการงานประเภทธุรกิจด้านโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าจำพวกเม็ดพลาสติก และเทคโนโลยีด้านโนว์ฮาว พร้อมเจรจาความร่วมมือในการส่งนิสิตเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในอนาคต

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank