ขอแสดงความยินดีนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีต่อนายนฤเบศร์ ทองคำ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 Thailand Robot Design Contest 2018 โดยมี อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย และอ.พุฒิพงศ์ ขุนทรง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ปรึกษา พร้อมกันนี้ นายนนท์ปวิธ เจริญวงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และนายสิทธา โสภารัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว เป็นการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจตามที่กำหนด โดยจะมีการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ก่อนผู้เข้าแข่งขันจะร่วมกันสร้างหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการออกแบบและสร้างกลไกสำหรับพัฒนาหุ่นยนต์ โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีสมาชิกต่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 4-23 มิถุนายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน International Design Contest 2018 หรือ IDC RoBoCon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

[envira-gallery id=”8980″]