โครงการเสริมทักษะวิชาชีพให้แก่นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

โครงการเสริมทักษะวิชาชีพให้แก่นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ เรื่อง การแนะนำการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Composer เพื่อการนำเสนอผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม3 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank