พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาวิชาการ การร่วมมือทางวิชาการด้านชีวกลศาสตร์เพื่อพัฒนาออกแบบเครื่องมือแพทย์ฝังในและมาตราฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จำกัด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank