Mr.Yuishi Murata ผู้แทนจาก Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ได้มาประชุมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมอาจารย์ ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และอาจารย์ทรงชัย จิตภักดีบดินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ให้การต้อนรับ Mr.Yuishi Murata จาก Shibaura Institute of Technology มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและประชุมหารือความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยน Shibaura Institute of Technology (SIT) และได้บรรยายทุนโครงการแลกเปลี่ยนให้กับนิสิต ณ ห้อง 17203 อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 โดยมีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 69 คน

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank