ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์กับผลงาน Smart Electrical Body Suit System

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายนราธิป ธัญญกุลสัจจา นายสิทธิชัย สันติวรกุล และนายอกนิษฐ์ กนกนาค นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน รายการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″ (Thailand Research Expo 2018) โดย สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) กับผลงานSmart Electrical Body Suit System ระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควบ คุมโดย Raspberry Pi หรือ Mobile application โดยมี อ.จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศศาสตร์ ที่ปรึกษา พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการรายการ”ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์” โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Smart Electrical Body Suit System ระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควบคุมโดย Raspberry Pi หรือ Mobile applicationได้พัฒนาเพื่อช่วยในการเสริมประสิทธิภาพในการออกกำลังกายในระยะเวลาที่น้อยลง ด้วยการ ปล่อยกระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อเป็นส่วนๆและสามารถทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่ไม่ทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่ นั้นสามารถทำงานได้ใกล้เคียงหรือ 100% กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกสร้างออกมาจากเครื่อง โดยลักษณะของ สัญญาณจะเหมือนกับสัญญาณของระบบประสาทของมนุษย์ แต่เพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น เพื่อส่งผ่านชั้นผิว หนังลงไปยังเส้นประสาท