บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำเดือน ม.ค.-พ.ค.62

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำเดือน ม.ค.-พ.ค.62