บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน / สหกิจศึกษา

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน / สหกิจศึกษา นิสิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศตพร
Tel: +66 (0)2 686 4538

รายละเอียดการรับสมัคร