บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานสหกิจศึกษา

บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานสหกิจศึกษา  นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท