งานแถลงความสําเร็จโครงการพัฒนาวิชาการ Electronics System Design for Internal Combustion Engine

งานแถลงความสําเร็จโครงการพัฒนาวิชาการ Electronics System Design for Internal Combustion Engine การฝึกอบรมด้านระบบอิเล็คทรอนิกส์สำหรับยานยนต์สันดาปภายใน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กับ บริษัท ไทยฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) จัดโดยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม (DIDM) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมของบริษัท ไทยฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ท่าน ณ ห้อง 150208 อาคาร 15 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank