ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ International Center for Development Communication (ICDC)

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) จัดอบรมหลักสูตร “Study Tour on Infrastructure Development Project Processing” ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561    ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของประเทศบังคลาเทศ ได้แก่ สมาชิกรัฐสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกระทรวงการวางแผน สมาชิกรัฐสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ กระทรวงการพัฒนาชนบทและสหกรณ์ หัวหน้าวิศวกรจากกรมถนนและทางด่วน และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบังคลาเทศ จำนวน 11 คน โดยทางสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้เรียนเชิญ รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และนำประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้าเกี่ยวกับการวางนโยบายด้านระบบสาธารณูปโภคของประเทศ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ
– Elements effecting flexible pavement design & design procedure
– Use and selection of materials in pavements e.g. concrete or plastic tar
– How to minimize premature pavement distresses and to enchance the pavement performance
– Consideration of road drainage systems when designing/planning pavements
– Farm Management
– Overview of the organization
– Road & Pavement Construction Processing

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank