กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) เพื่อนำผลประเมินสู่การพัฒนาสื่อโทรทัศน์

Posted on
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) เป็นประธานเปิดการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการติดตามและประเมินผล หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) ณ ห้อง พันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการบังคับใช้หลักเกณฑ์ Must Carry ตลอดจนปัญหาที่เกิดกับการปฏิบัติ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และพัฒนา...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Posted on
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา พร้อมผู้บริหารภายในวิทยาเขตศรีราชา และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วย คุณจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และผู้แทนบุคลากรของคณะ เดินทางเข้ามอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกัน...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาขอส่ง ส.ค.ส อวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

Posted on
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเทอญรศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย เนื่องในงานวันแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Posted on
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมงานแถลงข่าวงานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ภายในงานยังได้มีการจัดนำแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์จากหน่วยวิจัยภายในคณะ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม, กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการบินและอวกาศ และกลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง ณ Co-working space ชั้น G อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พร้อมกันนี้ ยังได้มีการพ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมแสดงพลัง KU-nity

Posted on
  รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมทำสัญลักษณ์ KU-nity และบันทึกภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในความรู้รักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานสู่ความผาสุกและมั่นคงสืบไป . คำอธิบาย สัญลักษณ์มือ ทำมือ OK สองมือ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถโดยสารชั้นสูง

Posted on
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  บริษัท สหมณฑล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เด็นโซ่ เซล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถโดยสารชั้นสูง วิทยากร คุณธารา คงลำธาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศรถโดยสาร บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในงานได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี...
อ่านเพิ่มเติม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมงานแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี

Posted on
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมงานแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี   รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วย อ.ดร.อบ นิลผาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ อ.ดร.จิรเกียรติ ทรายทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบวันสถาปนา 82 ปี โดยภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีวางแจกันรูปเหมือน ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ อาคารชูชาต...
อ่านเพิ่มเติม

ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน ดูงานศูนย์ทดสอบ 5G

Posted on
ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน ดูงานศูนย์ทดสอบ 5G เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) อาจารย์ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชนในโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒน...
อ่านเพิ่มเติม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ E-Waste Management ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

Posted on
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ E-Waste Management ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน สุปัตติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคุณจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร / รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อต...
อ่านเพิ่มเติม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมทำสัญลักษณ์มือ KU-nity

Posted on
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมทำสัญลักษณ์มือ KU-nity เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับ ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมแสดงพลัง KU-nity เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นั้น ประกอบกับการครบรอบ 5 ปี ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิ...
อ่านเพิ่มเติม