วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 21

ภาพบรรยากาศวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 21
อ่านเพิ่มเติม

การจัดบรรยายในหัวข้อ U.S. Education and Scholarship Opportunities

การจัดบรรยายในหัวข้อ U.S. Education and Scholarship Opportunities โดยสถานฑูตอเมริกา ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยายประมาณ 90 คน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึก และขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษ ดร.สืบสกุล มาร่วมแชร์ประการณ์ในการศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ทำความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ทำความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะมีงานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกันคะ ด้านยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปเยือน มหาวิทยาลัยNational Central University (NCU) และ มหาลัยTamkang University (TKU)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยNational Central University (NCU) และ มหาลัยTamkang University (TKU) ณ กรุงไทเปและเมืองเถาหยวน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินการร่าง MOU ในระดับคณะรวมถึงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป National Central University (NCU) Center for Space and Remote Sensing...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการยืนยันสภาพการดำเนินงานของคณะและประเมินผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสิทธิผลของการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ
อ่านเพิ่มเติม

คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญาฯ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญาฯ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ฉบับปรับปรุงปี 2560  
อ่านเพิ่มเติม

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1           เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Startup Thailand Academy, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิ...
อ่านเพิ่มเติม

Electric Tuk-Tuk Design and Construction

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดโครงการอบรม Electric Tuk-Tuk Design and Construction เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภกิจ เสนาวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิต ณ ห้อง15404 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในภาคตะวันออก

งานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในภาคตะวันออก (Roadshow)เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและแนวทางการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ,โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ,โรงเรียนพานทอง และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
อ่านเพิ่มเติม

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้รับรางวัลโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2560 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) โดยกำหนดการแข่งขันรอบแรกในภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง ผลปรากฎว่า นางสาวจุฑารัตน์ สีชมภู ได้รับรางวัลอันดับ 3 และนางสาวนภารัตน์ รุยันต์ ได้รับรางวัลอันดับ 4 โดยมี ผ...
อ่านเพิ่มเติม