เข้าเยี่ยมชม และเจรจาการสร้างความร่วมมือทางวิชา(MOU) บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ก่อโชค จันทรวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา พร้อม ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อ.ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบปะ Mr.Anton Colpaert ผู้บริหาร บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้บริการงานประเภทธุรกิจด้านโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าจำพวกเม็ดพลาสติก และเทคโนโลยีด้านโนว์ฮาว พร้อมเ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิวัติหลักสูตรและการสอนสู่วิศวกรรม 4.0 ก้าวที่ 2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิวัติหลักสูตรและการสอนสู่วิศวกรรม 4.0 ก้าวที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอาจารย์พัฒนาหลักสูตร การสอน และการวัดผลการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล โดยมีหัวข้อบรรยายได้แก่ การเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และการทวนสอบการเรียนรู้ของนิสิต โดย รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต ประธานกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณลิลา วุฒิวาณิชยกุล หัวหน้างานสำนักทะเบียนและประม...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลสำหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้มีคณาจารย์เข้ารับรางวัลดังกล่าว จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.สมพล สกุลหลง อาจาร...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นEdPEx KU

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดี พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ EdPEx เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์  
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 ในธีมงานวัด ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว ณ โรงแรมแปซิฟิค ปาร์ค ศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าตรวจรับรองหลักสูตรและห้องปฏิบัติการ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร (กว.) ประกอบด้วย รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ พร้อมด้วย ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศี รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ และนางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ เดินทางมาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ในการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ปี 2560) โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับและร่วมประชุม
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ให้การต้อนรับบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชฎัฏเลย

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ให้การต้อนรับบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชฎัฏเลย ในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการปฏิบัติงาน ด้านงานพัสดุ งานการเงิน งานประกันคุณภาพ และห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม

งานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการสอนน้องทำเทียนจากกากไขมันน้ำทิ้ง

งานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการสอนน้องทำเทียนจากกากไขมันน้ำทิ้ง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม

แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เมื่อเวลา 09.00 น. ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม รองเลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการสวัดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ เข้าแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้รับทราบความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิศวกรระหว่างวิศวกรรุ่นพี่สู่ว...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ณ อาคาร 13 พลศึกษา
อ่านเพิ่มเติม