ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย เนื่องในงานวันแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมงานแถลงข่าวงานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ภายในงานยังได้มีการจัดนำแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์จากหน่วยวิจัยภายในคณะ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม, กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการบินและอวกาศ และกลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง ณ Co-working space ชั้น G อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา พร้อมกันนี้ ยัง...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมแสดงพลัง KU-nity

  รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมทำสัญลักษณ์ KU-nity และบันทึกภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในความรู้รักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานสู่ความผาสุกและมั่นคงสืบไป . คำอธิบาย สัญลักษณ์มือ ทำมือ OK สองมือ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถโดยสารชั้นสูง

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  บริษัท สหมณฑล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เด็นโซ่ เซล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถโดยสารชั้นสูง วิทยากร คุณธารา คงลำธาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศรถโดยสาร บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในงานได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป...
อ่านเพิ่มเติม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมงานแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมงานแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี   รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วย อ.ดร.อบ นิลผาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ อ.ดร.จิรเกียรติ ทรายทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบวันสถาปนา 82 ปี โดยภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีวางแจกันรูปเหมือน ม.ล.ชูชาติ กำภู ณ อาคารชูชาต...
อ่านเพิ่มเติม

ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน ดูงานศูนย์ทดสอบ 5G

ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน ดูงานศูนย์ทดสอบ 5G เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) อาจารย์ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชนในโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒน...
อ่านเพิ่มเติม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ E-Waste Management ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ E-Waste Management ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน สุปัตติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคุณจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร / รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อต...
อ่านเพิ่มเติม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมทำสัญลักษณ์มือ KU-nity

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมทำสัญลักษณ์มือ KU-nity เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับ ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมแสดงพลัง KU-nity เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นั้น ประกอบกับการครบรอบ 5 ปี ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิ...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ จากโครงการประกวดเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0

    นวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม (Innovation of Decentralized Group-Based Battery Energy Management: DBEM) ได้รับรางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ จาก Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019: TE-IT 2019 ผลงานประกวดประเภทหน่วยงาน: กลุ่มวิจัย G-SET คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   นวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม (Innovation of Decentralized Group-Based Battery Energy Management: DBEM) ของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสีเ...
อ่านเพิ่มเติม

DGA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยคุณณพิชญา เทพรอด รก.ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center) กับ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณบดีและผู้บริหารคณะต่าง ๆ ทั้งนี้หลังจากพูดคุยได้เข้าเยี่ยมชมอาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในส่วนของชั้น 1 และ 4 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่ของคณะฯ ในการสร้างความร่วมมือต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรร...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หารือ DGA ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA (ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมแถลงข่าว) จัดประชุมแถลงข่าวการก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อม รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารส...
อ่านเพิ่มเติม