วิศวฯ ศรีราชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

วิศวฯ ศรีราชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดให้บุคลากรศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ), สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาคปกติ), สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดประชาสัมพันธ์ โครงการ “Isuzu Creative Brains Challenge 2017”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดประชาสัมพันธ์ โครงการ "ประกวดออกแบบรถอนาคตของอีซูซุในจินตนาการ" โครงการ "Isuzu Creative Brains Challenge 2017" ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ชั้นปีที่ 2-3 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ข่าว “โครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ได้เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ข่าว “โครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี” ณ ร้านอาหารนวลทิพย์ ซึ่งมี ดร.อุมารินทร์ แสงพ...
อ่านเพิ่มเติม

CPE Fair #9 บนเส้นทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดงาน CPE Fair #9 บนเส้นทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 นิทรรศการแสดงผลงานโครงการนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม

ENG Job Fair 2017

กิจกรรม ENG Job Fair 2017 มีบริษัทร่วมออกบูธกว่า 50 บริษัท เพื่อรับสมัครงานกับนิสิต ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้น ณ อาคาร 13 พลศึกษา  
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 งานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษาและแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกของการทำงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นิสิต พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ อีกทั้งจัดบรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของงาน โดยคุณสุภาวดี ครุฑสน วิทยากรพิเศษ จากบริษัท จ็อบท็อปกัน จำกั...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวดการนำเสนอพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9

งานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการประกวดการนำเสนอพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้นิสิตใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการพูด การอ่าน ในการนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เงินรางวัล และของที่ระลึก แก่ผู้เข้าร่วมการประกวด ทั้...
อ่านเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดี อาจารย์สราวุฒิ ยอดมุณี อาจารย์ประจำภาควิชา และ อาจารย์ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้ให้การต้อนรับ นางภัทรพร เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ กองควบคุมมาตรฐาน และผู้ประสานงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พร้อมเข้าร่วมโค...
อ่านเพิ่มเติม

สอบสัมภาษณ์ KU Admission

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) เมื่อเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 6103 อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
อ่านเพิ่มเติม