พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๔ อาคาร ๑๔ หอสมุดอนุสรณ์ ๑๐ ปี วิทยาเขตศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

งานปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2560
อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดบรรยายนวัตกรรมและสิทธิบัตรในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดบรรยายนวัตกรรมและสิทธิบัตรในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อบริการวิชาการ ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต โดยมีนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรม และมีการนำแนวคิดในเรื่องนวัตกรรมไปใช้ในการทำงานวิจัยและพัฒนาทำให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศต่างๆ แ...
อ่านเพิ่มเติม

สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี 2560

ประมวลภาพบรรยากาศการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี 2560 รอบแอดมิดชั่น
อ่านเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวฯ ศรีราชา จัดงาน IEEE Distinguished Lecture Switched Reluctance Motor and Applications

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับ IEEE Joint IAS/IES/PELS Thailand Chapter ได้จัดบรรยายพิเศษ IEEE Distinguished Lecture หัวข้อ Switched Reluctance Motor and Applicationd ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต บรรยายโดย Prof. Jin-Woo Ahn จาก Kyungsung University ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

วิศวฯ ศรีราชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

วิศวฯ ศรีราชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดให้บุคลากรศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ), สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาคปกติ), สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดประชาสัมพันธ์ โครงการ “Isuzu Creative Brains Challenge 2017”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดประชาสัมพันธ์ โครงการ "ประกวดออกแบบรถอนาคตของอีซูซุในจินตนาการ" โครงการ "Isuzu Creative Brains Challenge 2017" ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ชั้นปีที่ 2-3 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ข่าว “โครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ได้เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ข่าว “โครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี” ณ ร้านอาหารนวลทิพย์ ซึ่งมี ดร.อุมารินทร์ แสงพ...
อ่านเพิ่มเติม