ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng IP Phone
1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นางสาวชัชณี กลั่นสอน chatchanee@eng.src.ku.ac.th 662001
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางกมลวรรณ พรหมทอง kamolwan@eng.src.ku.ac.th 662270
2 บุคลากร นางสาวอัญชลี รื่นฤทธิ์ anchalee@eng.src.ku.ac.th 662271
3 บุคลากร นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ jatuporn@eng.src.ku.ac.th 662272
4 พนักงานทั่วไป นางสาวพรพิมล พระสว่าง pronpimon@eng.src.ku.ac.th 662273
5 พนักงานขับรถยนต์ นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ปรีชา pongsak@eng.src.ku.ac.th 662274
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng IP Phone
1 นักวิชาการศึกษา นางกฤติยา เนียมรอด kittiya@eng.src.ku.ac.th 662210
2 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ (งานกิจกรรมนิสิต) นางสาวณิชาภัทร คุ้มสุข nichapat@eng.src.ku.ac.th 662211
3 นักวิชาการศึกษา นางวิมล ใจใส wimol@eng.src.ku.ac.th 662212
4 นักวิชาการศึกษา นางสาวฐิติรัตน์ ไชยสิทธิ์ thitirat@eng.src.ku.ac.th 662213
5 นักวิชาการศึกษา (งานฝึกงาน, สหกิจศึกษา) นางสาวศรีรัตน์ พงษ์เจริญ srirat@eng.src.ku.ac.th 662214
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานกิจกรรมนิสิต) นางสาวภัทรวดี ชูสินธ์ pattarawadee@eng.src.ku.ac.th 662215
7 นักวิชาการศึกษา นางสาววริศรา รุ่งโรจน์ warissara@eng.src.ku.ac.th 662216
8 นักวิชาการศึกษา นางสาวพรสุดา นามวันสา pornsuda@eng.src.ku.ac.th 662217

โครงการพิเศษ

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng IP Phone
1 นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา ป.โท) นางสาวสุกัญญา สีเขียว sukanya.s@eng.src.ku.ac.th 662225
2 นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวเบญจวรรณ อ่อนเกตุพล benjawan@eng.src.ku.ac.th 662226
3 นักวิชาการศึกษา นางสาวชลิตตาภรณ์ ต้นสาย chalittaporn@eng.src.ku.ac.th 662227
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng IP Phone
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวสุกัญญา สว่างวงค์ sukanya@eng.src.ku.ac.th 662245
2 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นางสาวขวัญจิต โลหากาศ kwanchit@eng.src.ku.ac.th 662246
3 นักวิชาการพัสดุ นางปิยะวรรณ ปลอดเถาว์ piyawan@eng.src.ku.ac.th 662248
4 นักวิชาการพัสดุ นางสาวเศวยานันท์ เนินริมหนอง sewayanan@eng.src.ku.ac.th 662249

 

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng IP Phone
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นางจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ jiradawan@eng.src.ku.ac.th 662235
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวปิยวรรณ คล้ายคลึง piyawan.k@eng.src.ku.ac.th 662236

งานประกันคุณภาพ

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng IP Phone
1 นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพ) นางสาวยุพิน รักเกียรติ์ yupin@eng.src.ku.ac.th 662240
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng IP Phone
1 นักวิชาการศึกษา (งานวิจัย) นางสาวณัฐกานต์ แก้วมณี nattakarn@eng.src.ku.ac.th 662260
2 นักวิชาการศึกษา (งานวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ) นางสาวไพลิน นิลชัย pailin_n@eng.src.ku.ac.th 662261
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng IP Phone
1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายธิติ โรจนบวร thiti@eng.src.ku.ac.th 662201
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวรัตนาภรณ์ ธนิกกุล rattanaporn@eng.src.ku.ac.th 662202
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวกัลยา มากสุข kanlaya@eng.src.ku.ac.th 662203
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ E-Mail@eng IP Phone
1 ช่างเทคนิค – วิศวกรรมอุตสาหการ นายโสพิณ ปลอดเถาว์ sophin@eng.src.ku.ac.th 662280
2 ช่างเทคนิค – วิศวกรรมไฟฟ้า นายวสันต์ สินธุยศ wasan@eng.src.ku.ac.th 662281
3 ช่างเครื่องยนต์ – วิศวกรรมเครื่องกล นายนิเวศน์ สกุลเต็ม niwes@eng.src.ku.ac.th 662282
4 ช่างเทคนิค – วิศวกรรมเครื่องกล นายทีปกร แก้วสอางค์ theepakorn@eng.src.ku.ac.th 662283
5 ช่างเทคนิค – วิศวกรรมเครื่องกล นายพงษ์เทพ เจริญเชาว์ pongthep@eng.src.ku.ac.th 662284
6 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ นายวีรวัฒน์ แร่เพชร weerawat@eng.src.ku.ac.th 662286
7 ช่างเทคนิค – วิศวกรรมโยธา นายนิยม แสนมนตรี niyom@eng.src.ku.ac.th 662287
8 ช่างเทคนิค – วิศวกรรมไฟฟ้า นายคมสัน สุนันท์รุ่งอังคณา komsan@eng.src.ku.ac.th 662288
9 วิศวกรโยธา – วิศวกรรมโยธา นายสถาปัต อารีวรพล sathapat@eng.src.ku.ac.th 662289