ฝ่ายการศึกษา/ฝ่ายกิจการนิสิต
 • โครงการรับตรง  ต่อ 662217 หรือ 095-405-9013
 • งานฝึกงานสหกิจศึกษา ต่อ 662214 หรือ 095-405-9013
 • งานกิจการนิสิต  ต่อ 662215, ต่อ 662211
 • FAX : 038-354-849
ฝ่ายงานคลังและพัสดุ
 • งานคลังและพัสดุ  ต่อ 662248, 662249
 • การเงินและบัญชี  ต่อ 662245, ต่อ 662246
 • FAX : 038-354-851
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
 • งานประกันคุณภาพ  ต่อ 662240
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • บริหารงานทั่วไป  ต่อ 662270, หรือ 096-718-3247
 • FAX : 038-354-852
 • บุคลากร  ต่อ 662271, 662272 หรือ 083-904-5686
ฝ่ายนโยบายและแผน
 • นโยบายและแผน ต่อ 662235, 662236
 • หรือ 083-904-5686
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
 • ประชาสัมพันธ์  ต่อ 662202
 • เว็บไซต์  ต่อ 662202
 • งานโสตทัศนศึกษา ต่อ 662201
โครงการภาคพิเศษ
 • งานการศึกษา  ต่อ 662225, 662227
 • งานการเงินและบัญชี  ต่อ 662226
ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ / วิเทศสัมพันธ์ 
 • งานวิจัยและบริการวิชาการ  ต่อ 662260, 662261
 • หรือ 064-124-9390
ฝ่ายช่างเทคนิค
 • ช่างเทคนิคภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ต่อ 662282, 662283, 662284
 • ช่างเทคนิคภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต่อ 662280
 • ช่างเทคนิคภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ต่อ 662281, 662288
 • ช่างเทคนิคภาควิชาวิศวกรรมโยธา ต่อ 662287
 • วิศวกรโยธา ต่อ 662289
 • ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อ 662286