ฝ่ายการศึกษา/ฝ่ายกิจการนิสิต
 • โครงการรับตรง  ต่อ 2813 หรือ 095-405-9013
 • งานฝึกงานสหกิจศึกษา ต่อ 2812 หรือ 095-405-9013
 • งานกิจการนิสิต  ต่อ 2827, ต่อ 2823
 • FAX : 038-354-849
ฝ่ายงานคลังและพัสดุ
 • งานคลังและพัสดุ  ต่อ 2807
 • การเงินและบัญชี  ต่อ 2806, ต่อ 2826
 • FAX : 038-354-851
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
 • งานประกันคุณภาพ  ต่อ 2815
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • บริหารงานทั่วไป  ต่อ 2810, หรือ 096-718-3247
 • FAX : 038-354-852
 • บุคลากร  ต่อ 2805, หรือ 083-904-5686
ฝ่ายนโยบายและแผน
 • นโยบายและแผน ต่อ 2803, ต่อ 2809
 • หรือ 083-904-5686
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
 • ประชาสัมพันธ์  ต่อ 2823 หรือ 095-398-5751
 • เว็บไซต์  ต่อ 2804
โครงการภาคพิเศษ
 • งานการศึกษา  ต่อ 2829
 • งานการเงินและบัญชี  ต่อ 2826
ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ / วิเทศสัมพันธ์ 
 • งานวิจัยและบริการวิชาการ  ต่อ 2802
 • หรือ 064-124-9390
ฝ่ายช่างเทคนิค
 • ช่างเทคนิค  ต่อ 2821, ต่อ 2822
 • ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อ 2824