วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธาให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ วิศวกรรมปฐพีและฐานราก วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมแหล่งน้ำและชายฝั่ง การบริหารการก่อสร้าง รวมถึงการจัดการและการป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้และทฤษฎีที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในการออกแบบ วิเคราะห์ วิจัย วางแผน แก้ไขปัญหาและการบริหารโครงการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาให้เกิดความทันสมัยและเกิดความยั่งยืน รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาได้ต่อไปในอนาคต


หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  ชื่อย่อ  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
  ชื่อเต็ม  Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
  ชื่อย่อ  B.Eng. (Civil Engineering)
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

คู่มือหลักสูตร Flip PDF File
โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF File