วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นการศึกษาเชิงบูรณาการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บนระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และระบบฝังตัวต่าง ๆ รวมไปถึงการวางระบบเครือข่าย และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม


หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering and Informatics


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)
  ชื่อย่อ  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็ม  Bachelor of Engineering (Computer Engineering and Informatics)
  ชื่อย่อ  B.Eng. (Computer Engineering and Informatics)
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

คู่มือหลักสูตร Flip PDF File
โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File


หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File