วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อออกแบบและวิเคราะห์ระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและวัดคุม การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลรวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและอื่นๆ


หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Electrical and Electronics Engineering


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
  ชื่อย่อ  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
  ชื่อเต็ม  Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics Engineering)
  ชื่อย่อ  B.Eng. (Electrical and Electronics Engineering)
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

คู่มือหลักสูตร Flip PDF File
โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File


หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File