วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ์ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เพื่อให้มีความรู้ทางด้านการออกแบบ พัฒนา วางแผน การวิจัยดำเนินงาน จัดการและประเมินผลระบบ และการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิจัยเดำเนินงาน ทั้งนี้ได้ครอบคลุมหลักวิชาที่สำคัญ ได้แก่ การ วางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน การวิจัยการดำเนินงาน ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาเครื่องจักร การออกแบบการจัดการระบบลอจิสติกส์ ระบบการผลิตสมัยใหม่ ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ตลอดจนนำไปประยุกต์กับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย


หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Industrial and Systems Engineering


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
  ชื่อย่อ  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
  ชื่อเต็ม  Bachelor of Engineering (Industrial and Systems Engineering)
  ชื่อย่อ  B.Eng. (Industrial and Systems Engineering)
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต

คู่มือหลักสูตร Flip PDF File
โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File


หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File