วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการออกแบบ การประดิษฐ์ การผลิตและการบำรุงรักษาระบบเชิงกล เน้นศึกษาด้านเครื่องจักรกล และการออกแบบเครื่องจักรกลและระบบทางวิศวกรรม


หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Program in Mechanical and Design Engineering


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)
  ชื่อย่อ  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)
  ชื่อเต็ม  Bachelor of Engineering (Mechanical and Design Engineering)
  ชื่อย่อ  B.Eng. (Mechanical and Design Engineering)
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

คู่มือหลักสูตร Flip PDF File
โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File


หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File Download ผังตัวต่อ: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา
(สำหรับนิสิตสหกิจศึกษา)
Download: PDF FileDownload ผังตัวต่อ: PDF File