วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)
Robotics and Automation System Engineering

English Version Click here.

หลักสูตรสหวิทยาที่คัดสรรเนื้อหาที่สำคัญและเท่าทันยุคสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอนาคตในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในระดับสากล สอนให้มีความชำนาญให้ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบระบบอัตโนมัติ ลงมือปฏิบัติงานจริงโดยใช้โจทย์จากภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการสหกิจศึกษา เรียนรู้จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ บรูณาการความรู้จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหการ

มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมาถ่ายทอดความเทคโนโลยีสมัยใหม่
มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการสหกิจศึกษา
ลงมือปฏิบัติงานในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมในภาคปลายของชั้นปีที่ 2 ถึง 4
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ในหลายรายวิชา

เนื้อหาที่สำคัญ

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ในกระบวนการผลิต
การควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา
การออกแบบ วิเคราะห์ และการผลิตฃิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักร
ระบบปัญญาประดิษฐ์และการเทคโนโลยีภาพในอุตสาหกรรม


หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)
 ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Engineering Program in Robotics and Automation System Engineering


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
  ชื่อย่อ  วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
  ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Robotics and Automation System Engineering)
  ชื่อย่อ  B.Eng. (Robotics and Automation System Engineering)
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


หลักสูตร พ.ศ.2562 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต (นิสิต รหัส 62-66)

คู่มือหลักสูตร Flip PDF File
โครงสร้างหลักสูตร Download: PDF File
คำอธิบายรายวิชา Download: PDF File
ตัวอย่างแผนการศึกษา Download: PDF File