คำสั่ง/ประกาศเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.)

  รวมแถลงการณ์ / ประกาศ / คำสั่ง

จังหวัดชลบุรี

  รวมประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี (COVID-19)
  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับ 10 )
  ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับ 9 )
  ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับ 8 )
  ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับ 7 )
  ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับ 6 )
  ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับ 1 – 5 )

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  รวมแถลงการณ์ / ประกาศ / คำสั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เรื่องทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เรื่อง ขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เรื่อง ขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เพื่อลดภาวะเสื่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563