กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่ม ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

Digital Industrial Design and Manufacturing Research Group, DIDM

Head of research group, Asst.Dr.Nattapon Chantarapanich

                      IPT Research Group (IPT-RG) is an energetic newly research group which has strong intention to be one part of Thai manufacturing industry success. Founded in early 2015, IPT-RG was formed by the specialized workforce of medical, manufacturing, and automation engineers who have been recognized in Thailand as experts in their fields. Our RG serves as a multi-disciplinary of expertise in Kasetsart University, committing to provides excellent research and consultancy services covering most areas of industrial needs. The RG also works closely with government research institutions under supervision of many Ministries as well as professional societies to pave the future of Thai industry.

Researches and consultancy services of IPT-RG competencies are as follows:

  1. Medical Device Design                                4. Mold Design & Molding Process
  2.  Simulation in Manufacturing                   5. Additive Manufacturing
  3. CAD/CAM & Product Design                      6. Industrial Automation