คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุุเทน สุปัตติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม