รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน สุปัตติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน สุปัตติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ชุมชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ชุมชู

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล คุรุรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล คุรุรัตน์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์

ดร.จิรเกียรติ ทรายทอง

ดร.จิรเกียรติ ทรายทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วงศ์หงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วงศ์หงษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล สกุลหลง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล สกุลหลง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ

ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ก่อโชค จันทรวรางกูร

รองศาสตราจารย์ ดร.ก่อโชค จันทรวรางกูร

ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ

นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเลขานุการ

นางจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ

นางจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ