ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์

ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ

ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล

ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี

ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ

นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเลขานุการ

ผศ.ดร.ฐิติกร พัตนพิบูล

ผศ.ดร.ฐิติกร พัตนพิบูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวชัชณี กลั่นสอน

นางสาวชัชณี กลั่นสอน

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ