คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
เพื่อให้การบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 88 และมาตรา 92 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 641/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชุดใหม่ ดังนี้


1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง) ประธานกรรมการ


2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ชุมชู) กรรมการ


3.รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี) กรรมการ


4.หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี) กรรมการ


5.หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์) กรรมการ


6. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ชุมชู) กรรมการ


7. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ) กรรมการ


8. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ดร.ดาราพร ผุสิงห์) กรรมการ


9. ผู้แทนกรรมการประเภทอาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) กรรมการ


10. รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (นางจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ) กรรมการและเลขานุการ


11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางสาวปิยวรรณ คล้ายคลึง) ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1. วางนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

3. พิจารณาวางระเบียบ และออกกฏข้อบังคับภายในหน่วยงามตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอสนองต่อสภามหาวิทยาลัย

4. พิจารณาเสอนเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย

5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน

6. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7. ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน

8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงาน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย