คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เพื่อให้การบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2543 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกอบด้วย


1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ) กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช) กรรมการ
4.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล) กรรมการ
5.รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายปุณณะ ยศปัญญา) กรรมการ
6.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี) กรรมการ
7. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ผศ.ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี) กรรมการ
8. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู) กรรมการ
9. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาร (ผศ.ดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ) กรรมการ
10. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ดร.สืบสกุล คุรุรัตน์) กรรมการ
11. รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์)
      ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา (นางสาวสุภัชญา ชวนพงษ์พานิช)
กรรมการ
กรรมการ
12. ผู้แทนกรรมการประเภทอาจารย์ (ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ) กรรมการ
13. ผู้แทนกรรมการประเภทอาจารย์ (ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ) กรรมการ
14. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (นางสาวชัชณี กลั่นสอน) กรรมการและเลขานุการ
15. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางสาวปิยวรรณ คล้ายคลึง) ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1. วางนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3. พิจารณาวางระเบียบ และออกกฏข้อบังคับภายในหน่วยงามตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เพื่อเสนอสนองต่อสภามหาวิทยาลัย
4. พิจารณาเสอนเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย
5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน
6. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงาน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย