Un title page
    Un title page
ENG Training Mainmenu
  หน้าหลัก
ข่าว ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม
  ปฏิทินการฝึกงาน
แจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆ
  ข้อแนะนำการฝึกงาน
แนะนำข้อปฏิบัติแก่นิสิตฝึกงาน
  แบบฟอร์มเลือกบริษัท(TR04)
บริษัทที่คณะจัดหาให้
  คำร้องฝึกงาน(TR03)
คำร้องกรณีนิสิตหาที่ฝึกงานเอง
  แบบฟอร์มนิสิตแจ้งยกเลิก
สถานประกอบการที่นิสิตยื่นคำร้อง
  ตรวจสอบแบบตอบรับ
ของนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2557
  สรุปผลการฝึกงาน
ของนิสิตฝึกงานภาคฟดูร้อน
  ติดต่อ - สอบถาม
กับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน ฝึกงานนิสิต
     
  หน้าหลัก <ฝึกงานนิสิต  
  ข่าว ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม  
  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6 พ.ค. 2558 - ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน
15 มิ.ย. ถึง 31 ก.ค. 255 - กําหนดการนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน - ภาคปกติ
15 มิ.ย. ถึง 7 ส.ค. 2558 - กําหนดการนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน - ภาคพิเศษ
ประกาศนิสิตฝึกงาน ให้เข้าปฐมนิเทศทุกคน เพื่อรับฟังและรับเอกสารสำหรับการฝึกงาน ในวันที่ 6 พ.ค. พ.ศ. 2558 เวลา 19.00-20.00 น. ณ อาคาร 1 ห้อง 1101
   
 
Un title page
ฝึกงานนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230, โทรศัพท์ 0-3835-2816 หรือ 0-3835-4580 ต่อ 2812, โทรสาร 0-3835-4849
Copyright © 2009, ENG Training, All rights reserved. Contact to engsrc@src.ku.ac.th. Last Update 22-08-2013