Un title page
   
ENG Training Mainmenu
  หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
  งานฝึกงานและสหกิจศึกษา
ข้อมูลงานฝึกงาน-สหกิจศึกษา
  โครงการสหกิจศึกษา
บริษัทที่เปิดรับนิสิตฝึกงาน-สหกิจศึกษา
  ปฏิทินสหกิจศึกษา: 2559
สำหรับนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  ปฏิทินการฝึกงาน: 2559
แจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆ
  ข้อแนะนำการฝึกงาน
แนะนำข้อปฏิบัติแก่นิสิตฝึกงาน
  กรอกคำร้องฝึกงาน TR03 ออนไลน์
คำร้องกรณีนิสิตหาที่ฝึกงานเอง
  แนะนำการกรอกคำร้องฝึกงานออนไลน์
แจ้งขั้นตอนและวิธีการใช้งาน
  แบบฟอร์ม TR04
สำหรับสมัครฝึกงานที่คณะมีข้อมูล
  สรุปผลการฝึกงาน
ของนิสิตฝึกงานภาคฟดูร้อน
  ติดต่อ - สอบถาม
เจ้าหน้าที่ส่วนงาน ฝึกงานนิสิต
     
  หน้าหลัก <ฝึกงานนิสิต  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ช่วงเวลาแจ้งเตือน กิจกรรม
3 พ.ค.59 เวลา 16.00 น. ปฐมนิเทศฝึกงานนิสิตภาคฤดูร้อน ณ ห้อง 1101
อ่านรายละเอียด >> คลิก
1 มิ.ย. 59 ถึง
31 ก.ค. 59
กำหนดการนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน - ภาคปกติ
1 มิ.ย. 16 ถึง
31 ก.ค. 16
กำหนดการนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน - ภาคพิเศษ
ประกาศเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกงานของนิสิตภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์ระบบการกรอกคำร้องฝึกงาน TR03 ออนไลน์
    (คำร้องกรณีนิสิตหาที่ฝึกงานเอง)

*หมายเหตุ -รายชื่อนิสิตทั้งหมดในระบบ จะแสดงเฉพาะนิสิตรหัสปี 56 เท่านั้น นิสิตตกค้างที่ไม่ใช่รหัส 56 ให้ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตคณะฯ (พี่ก้อย) โดยตรงเพื่อขอเอกสารยื่นคำร้อง TR03

ประชาสัมพันธ์คู่มือแนะนำการกรอกคำร้องฝึกงาน TR03 ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทที่เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา
 
 
Un title page
ฝึกงานนิสิตและสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230, โทรศัพท์ 0-3835-2816 หรือ 0-3835-4580 ต่อ 2812, โทรสาร 0-3835-4849
Copyright © 2009, ENG Training, All rights reserved. Contact to engsrc@src.ku.ac.th. Last Update 3-11-2015