Un title page
   
ENG Training Mainmenu
  หน้าหลัก
ข่าว ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม
  โครงการสหกิจศึกษา
ข้อมูลบริษัทที่เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา
  ปฏิทินการฝึกงาน
แจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆ
  ข้อแนะนำการฝึกงาน
แนะนำข้อปฏิบัติแก่นิสิตฝึกงาน
  แบบฟอร์มเลือกบริษัท(TR04)
บริษัทที่คณะจัดหาให้
  คำร้องฝึกงาน(TR03)
คำร้องกรณีนิสิตหาที่ฝึกงานเอง
  แบบฟอร์มนิสิตแจ้งยกเลิก
สถานประกอบการที่นิสิตยื่นคำร้อง
  ตรวจสอบแบบตอบรับ
ของนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2557
  สรุปผลการฝึกงาน
ของนิสิตฝึกงานภาคฟดูร้อน
  ติดต่อ - สอบถาม
กับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน ฝึกงานนิสิต
     
  หน้าหลัก <ฝึกงานนิสิต  
  ข่าว ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม  
  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
สิงหาคม - กันยายน 2558 - ส่งสมุดฝึกงานภาคฤดูร้อน และแบบประเมิน
กันยายน 2558 - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/57 ก.ย. 2558 เพื่อ
1. สรุปรายชื่อนิสิตทีผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การฝึกงานภาคฤดูร้อนของแต่ละสาขาวิชา
2. รายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทที่เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา
   
 
Un title page
ฝึกงานนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230, โทรศัพท์ 0-3835-2816 หรือ 0-3835-4580 ต่อ 2812, โทรสาร 0-3835-4849
Copyright © 2009, ENG Training, All rights reserved. Contact to engsrc@src.ku.ac.th. Last Update 22-08-2013