Un title page
   
ENG Training Mainmenu
  หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
  งานฝึกงานและสหกิจศึกษา
ข้อมูลงานฝึกงาน-สหกิจศึกษา
  ฝึกงานและสหกิจศึกษา: 2559
บริษัทที่เปิดรับนิสิตฝึกงาน-สหกิจศึกษา
  ปฏิทินสหกิจศึกษา: 2559
สำหรับนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  ปฏิทินการฝึกงาน: 2559
แจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆ
  ข้อแนะนำการฝึกงาน
แนะนำข้อปฏิบัติแก่นิสิตฝึกงาน
  กรอกคำร้องฝึกงาน TR03 ออนไลน์
คำร้องกรณีนิสิตหาที่ฝึกงานเอง
  แนะนำการกรอกคำร้องฝึกงานออนไลน์
แจ้งขั้นตอนและวิธีการใช้งาน
  แบบฟอร์ม TR04
สำหรับสมัครฝึกงานที่คณะมีข้อมูล
  สรุปผลการฝึกงาน
ของนิสิตฝึกงานภาคฟดูร้อน
  ติดต่อ - สอบถาม
เจ้าหน้าที่ส่วนงาน ฝึกงานนิสิต
     
  หน้าหลัก <ฝึกงานนิสิต  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ช่วงเวลาแจ้งเตือน กิจกรรม
12 ต.ค. 58 ถึง 29 ก.พ. 59 กรอกคำร้อง TR03 ออนไลน์
(คำร้องสำหรับนิสิตหาที่ฝึกงานเอง)
12 ต.ค. 58 ถึง 29 ก.พ. 59 ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตคณะฯ เพื่อยื่นคำร้อง TR04
(คำร้องสำหรับคณะจัดหาที่ฝึกงานให้)
12 ต.ค. 58 ถึง 29 ธ.ค. 58 ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตคณะฯ เพื่อยื่นคำร้องไม่ขอฝึกงาน
ประกาศเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกงานของนิสิตภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์ระบบการกรอกคำร้องฝึกงาน TR03 ออนไลน์
    (คำร้องกรณีนิสิตหาที่ฝึกงานเอง)

*หมายเหตุ -รายชื่อนิสิตทั้งหมดในระบบ จะแสดงเฉพาะนิสิตรหัสปี 56 เท่านั้น นิสิตตกค้างที่ไม่ใช่รหัส 56 ให้ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตคณะฯ (พี่ก้อย) โดยตรงเพื่อขอเอกสารยื่นคำร้อง TR03

ประชาสัมพันธ์คู่มือแนะนำการกรอกคำร้องฝึกงาน TR03 ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทที่เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา
 
 
Un title page
ฝึกงานนิสิตและสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230, โทรศัพท์ 0-3835-2816 หรือ 0-3835-4580 ต่อ 2812, โทรสาร 0-3835-4849
Copyright © 2009, ENG Training, All rights reserved. Contact to engsrc@src.ku.ac.th. Last Update 3-11-2015