Un title page
   
ENG Training Mainmenu
  หน้าหลัก
ข่าว ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม
  โครงการสหกิจศึกษา
ข้อมูลบริษัทที่เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา
  ปฏิทินการฝึกงาน
แจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆ
  ข้อแนะนำการฝึกงาน
แนะนำข้อปฏิบัติแก่นิสิตฝึกงาน
  แบบฟอร์มเลือกบริษัท(TR04)
บริษัทที่คณะจัดหาให้
  คำร้องฝึกงาน(TR03)
คำร้องกรณีนิสิตหาที่ฝึกงานเอง
  แบบฟอร์มนิสิตแจ้งยกเลิก
สถานประกอบการที่นิสิตยื่นคำร้อง
  ตรวจสอบแบบตอบรับ
ของนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2557
  สรุปผลการฝึกงาน
ของนิสิตฝึกงานภาคฟดูร้อน
  ติดต่อ - สอบถาม
กับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน ฝึกงานนิสิต
     
  หน้าหลัก <ติดต่อ - สอบถาม  
  ติดต่อ - สอบถาม  
  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  เจ้าหน้าที่ส่วนงาน ฝึกงานนิสิตและสหกิจศึกษา ช่องติดต่อที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

      

      คณศรีรัตน์ พงษ์เจริญ (พี่ก้อย)
      ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
      E-mail : srirat@eng.src.ku.ac.th
      โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4 ต่อ 2812
      Fax :038-354852
   
 
Un title page
ฝึกงานนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230, โทรศัพท์ 0-3835-2816 หรือ 0-3835-4580 ต่อ 2812, โทรสาร 0-3835-4849
Copyright © 2009, ENG Training, All rights reserved. Contact to engsrc@src.ku.ac.th. Last Update 22-08-2013