Un title page
   
ENG Training Mainmenu
  หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
  งานฝึกงานและสหกิจศึกษา
ข้อมูลงานฝึกงาน-สหกิจศึกษา
  ปฏิทินสหกิจศึกษา: 2559
สำหรับนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  ปฏิทินการฝึกงาน: 2559
แจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆ
  เกณฑ์การเข้าร่วมเป็นนิสิตสหกิจศึกษา
เกณฑ์การเข้าร่วมฝึกงาน
  ข้อแนะนำการฝึกงาน
แนะนำข้อปฏิบัติแก่นิสิตฝึกงาน
  ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัท
ที่เคยรับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา
  กรอกคำร้องฝึกงาน TR03 ออนไลน์
คำร้องกรณีนิสิตหาที่ฝึกงานเอง
  แนะนำการกรอกคำร้องฝึกงานออนไลน์
แจ้งขั้นตอนและวิธีการใช้งาน
  แบบฟอร์ม TR04
สำหรับสมัครฝึกงานที่คณะมีข้อมูล
  สรุปผลการฝึกงาน
ของนิสิตฝึกงานภาคฟดูร้อน
  ติดต่อ - สอบถาม
เจ้าหน้าที่ส่วนงาน ฝึกงานนิสิต
     
  หน้าหลัก <ติดต่อ - สอบถาม  
  ติดต่อ - สอบถาม  
  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  เจ้าหน้าที่ส่วนงานฝึกงานและสหกิจศึกษา ช่องติดต่อที่ 3 ห้องส่วนงานจัดการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

      

 
  คณศรีรัตน์ พงษ์เจริญ (พี่ก้อย)
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  อีเมล์ : srirat@eng.src.ku.ac.th
  โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4 ต่อ 2812
  แฟ็กซ์ : 0-3835-4852
   
 
Un title page
ฝึกงานนิสิตและสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230, โทรศัพท์ 0-3835-4580 ต่อ 2812 หรือ 095-405-9013, โทรสาร 0-3835-4849
Copyright © 2009, ENG Training, All rights reserved. Contact to engsrc@src.ku.ac.th. Last Update 27-04-2017