การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge)

การถ่ายทอดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

 
การถ่ายทอดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

“การใช้ Social Media  เป็นสื่อผสมสำหรับการเรียนการสอน”

การจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ประจำปีการศึกษา 2560

   จากการแลกเปลี่ยนสนทนากันระหว่างอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน ในประเด็นเรื่องการใช้ Social Media เป็นสื่อผสมสำหรับการเรียนการสอน แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้

Social Media สำหรับการเรียนรู้

1.1  Course Management

– ข่าวประกาศ

-ส่งการบ้าน

-การแจ้งเตือน

-การสนทนาแลกเปลี่ยน

-แนบไฟล์หรือวีดีโอ

 -สื่ออื่นๆ

1.2  EDUFARM

 -https://lms.ku.ac.th

1.3  Google Classroom

 -https://classroom.google.com

1.4  Facebook Group

 -https://www.facebook.com/groups

 1.5  Gradescope

-https://gradescope.com

1.6  แผนการศึกษาวิจัย

-MOOC  (Massive Open Online Courses)

-Video and Youtube

-Intro รวบรัด ดึงดูดความสนใจ

-เสนอภาพที่เด็ดที่สุดใน 2 นาทีแรก

-จากนั้นลงรายละเอียดเชิงลึกได้

-ภายในไม่เกิน 7 นาทีต้องสลับมาเสนอสิ่งที่น่าสนใจอีกครั้ง

-ลงท้ายด้วย outtro

-Game

-Social Network

 -Podcast

“งานวิจัยเพื่อสังคมปัจจุบันตอบสนองความต้องการของชุมชน”

การจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ประจำปีการศึกษา 2560

       จากการแลกเปลี่ยนสนทนากันระหว่างอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย ในประเด็นเรื่องงานวิจัยเพื่อสังคมปัจจุบันตอบสนองความต้องการของชุมชน แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้

งานวิจัยเพื่อสังคมปัจจุบันตอบสนองความต้องการของชุมชน

 1. การส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ (เน้นคุณภาพ)

– การประชุมวิชาการ

– การส่งตีพิมพ์ในวารสาร

 1. การขอทุนสนับสนุนงานวิจัย

           – ทุนวิจัยภายในคณะ (มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและแนะนำ)

– องค์ความรู้ใหม่ 50,000 บาท

– บูรณาการกับหน่วยงานภายนอก (ที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษา) 100,000 บาท

– หมายเหตุ รับช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อทำวิจัยในปีงบประมาณถัดไปในเดือนตุลาคม

           – ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (เน้น)

 1. การทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ

           – หน่วยงานวิจัยในต่างประเทศจะต้องเป็นสถาบันชั้นนำและเป็นที่ยอมรับโดยพิจารณาจากผลการจัดอันดับด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลกของสถาบันจัดอันดับที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลงานวิจัยในสาขาวิจัยที่ผู้ขอรับทุน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการประจำคณะฯ

– ระยะเวลาในการไปทำวิจัยต้องไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับมาปฏิบัติงานและสามารถไปได้เพียง 1 ครั้ง ในรอบ 2 ปี โดยถ้าไม่สามารถตีพิมพ์บทความวิจัยได้จะไม่รับพิจารณาในการขออนุมัติครั้งต่อไป

– การให้ทุน

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในวงเงินสนับสนุนตามที่จ่ายจริง

   รวมแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

 1. การให้เงินรางวัลสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการจดสิทธิบัตร

   และอนุสิทธิบัตร

เกณฑ์การสนับสนุนและการให้เงินรางวัล

– ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สนับสนุน 100,000 บาทต่อสิทธิบัตร

– ประเภทอนุสิทธิบัตร สนับสนุน 20,000 บาทต่ออนุสิทธิบัตร

– ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สนับสนุน 20,000 บาทต่อสิทธิบัตร

 1. งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชน

การติดต่อกับชุมชน

– เทศบาล

– ผู้นำชุมชน

– หนังสือแจ้งไปยังเทศบาลและทุกผู้นำชุมชน

– การประชาสัมพันธ์

– เพจเฟสบุ๊คบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

– การทำหนังสือ Pocket book ให้ความรู้แจก

โจทย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชน

– ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย

– การเก็บและการกำจัดขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์

– การส่งเสริมอาชีพเสริม

– การให้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

– การอนุรักษ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของชุมชน

“การสร้างเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร”

การจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ประจำปีการศึกษา 2560

         จากการแลกเปลี่ยนสนทนากันระหว่างอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน Google Suite และ Microsoft word ขั้นสูง แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้

การสร้างเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร

 1. Google Team & Google Drive

ข้อดีของ Google Team

 – ไม่ต้องแชร์ลิงค์ (ไม่ต้องกลัวลิงค์หาย)

– เมื่อคนใดคนหนึ่งออกจากกลุ่มหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ คนอื่นๆในกลุ่มก็ยังคงเข้าถึงเอกสารได้อยู่

– สามารถสร้างได้หลายกลุ่ม

– สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงได้ง่าย

– ลดคนถาม (สำคัญมาก)

ข้อดีของ Google File Stream

คุณลักษณะ Drive file Stream การสำรองข้อมูลและซิงค์
เข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์ของฉัน P P
เข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์ของทีม P û
สตรีมไฟล์ตามความต้องการ P û
ซิงค์เฉพาะโฟลเดอร์ที่เลือกในไดรฟ์ของฉัน P P
ซิงค์เฉพาะแต่ละไฟล์ในไดรฟ์ของฉัน P û
ใช้แอปพลิเคชั่นที่มาพร้อมเครื่อง เช่น MS Word และ Photoshop P P
ซิงค์โฟลเดอร์อื่นๆ เช่น Documents หรือ Desktop û P

 

 1. Google Suite

– เป็นชุดเครื่องมือต่างๆที่ใช้จัดการงานเอกสาร, งานบุคคล, ตารางนัดหมาย อีเมล์และอื่นๆ ในรูปแบบออนไลน์ ให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถเข้าใช้งานได้ในรูปแบบฟรีและเสียเงิน

– ชุดเครื่องมือใน Google Suite ที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย

– Google Docs คล้ายกับ MS Word แต่ทำงานแบบ Online

– Google Sheets คล้ายกับ MS Excel แต่ทำงานแบบ Online

– Google Forms แบบสอบถามแบบ Online

 วิธีการสร้าง

– สร้างแบบสอบถาม

– สร้าง Template

– ตั้งค่า Form Publisher

– ทดสอบการทำงาน

 1. Google Form

          – เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Suite ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น

– วิธีการสร้าง

– สร้างแบบสอบถาม

– สร้าง Template

– ตั้งค่า Form Publisher

– ทดสอบการทำงาน

 1. Google Docs

– เป็นบริการออนไลน์ที่สามารถจัดการเอกสารโดยใช้อีเมล์ของ Gmail และต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีลักษณะการเหมือนโปรแกรม Microsoft Word

– วิธีการสร้าง

– สร้างแบบสอบถาม

– สร้าง Template

– ตั้งค่า Form Publisher

– ทดสอบการทำงาน

 1. From Publisher

– From Publisher เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเอกสารตอบกลับแบบอัตโนมัติ โดยจะทำการแปลงข้อมูลในแบบสอบถาม Google Form ให้อยู่ในรูปของเอกสาร PDF หรือเอกสาร Google Docs แล้วทำการส่งเอกสารเหล่านี้กลับไปยังผู้กรอกแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ

– วิธีการสร้าง

– สร้างแบบสอบถาม

– สร้าง Template

– ตั้งค่า Form Publisher

– ทดสอบการทำงาน

 1. Google Calendar

– บริการปฏิทินออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆรวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมาย และกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และค้นหาเหตุการณ์ต่างๆได้