โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างอัตรากำลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
โครงสร้างอัตรากำลังสายวิชาการ
โครงสร้างอัตรากำลังสายสนับสนุน