หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับปริญญาโท พร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้กว้างทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ และหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน จัดพานิสิตไปศึกษาดูงานองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ


หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Engineering and Technology Management


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)
  ชื่อย่อ วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)
  ชื่อเต็ม Master of Engineering (Engineering and Technology Management)
  ชื่อย่อ M.Eng. (Engineering and Technology Management)


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร Download: PDF File


หลักสูตร พ.ศ. 2556 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร Download: PDF File