หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ ผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโทที่มีความสามารถในการทำงานวิจัยหรือพัฒนา เพื่อประกอบอาชีพในสภาวะที่อุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูงหลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
 ภาษาอังกฤษ   Master of Engineering Program in Mechanical and Design Engineering


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)
  ชื่อย่อ  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)
  ชื่อเต็ม  Master of Engineering (Mechanical and Design Engineering)
  ชื่อย่อ  M.Eng. (Mechanical and Design Engineering)
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


หลักปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร Download: PDF File


หลักสูตร พ.ศ. 2556 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร Download: PDF File