หลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม


หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Safety Engineering and Environmental Management


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
  ชื่อย่อ วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
  ชื่อเต็ม Master of Engineering (Safety Engineering and Environmental Management)
  ชื่อย่อ M.Eng. (Safety Engineering and Environmental Management)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร Download: PDF Fileหลักสูตร พ.ศ. 2556 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร Download: PDF File