ประกาศ/ ทุนการศึกษา/ วิจัย

  ประกาศการเตรียมความพร้อมของนิสิตที่ต้องการกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย     เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา “ระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยนิสิต ประจำปี 2555”
  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”ระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยนิสิต ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา”
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบวัดผลภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนในปี พ.ศ. 2558
  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการของ นิสิตระดับปริญญาตรี
  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการของ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ต.ค.-พ.ย.)
  ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ย.-ธ.ค.)
  ทุนภูมิพล (ก.พ.- มี.ค)
  ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (ก.พ.- มี.ค.)