การรับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนิสิต

  ประกาศการลงทะเบียนเรียนวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะให้ครบตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด
  ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการเรียนรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ตามระเบียบสภาวิศวกร พ.ศ. 2554
  สภาวิศวกร ได้รับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556-2560
  สภาวิศวกร ได้รับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557-2560
  สภาวิศวกร ได้รับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556
  สภาวิศวกร ได้รับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556-2560
  สภาวิศวกร ได้รับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาใน ปีการศึกษา 2556-2560
  สภาวิศวกร ได้รับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (พลังงาน) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาใน ปีการศึกษา 2551-2554
  สภาวิศวกร ได้รับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาใน ปีการศึกษา 2551-2555
  สถาวิศวกร ได้รับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาใน ปีการศึกษา 2551-2555
  ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้เพื่อเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม